FAQ

Algemene vragen
Wanneer heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig ?

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een 'constructie' een stedenbouwkundige vergunning (vroeger 'bouwvergunning') vereist is.

 

De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat u ook een vergunning nodig heeft om :

  • Een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen af te breken, te herbouwen of te verbouwen.
  • Bij een nieuwbouw of grote verbouwingen is de medewerking van een architect vereist en is het ook de taak van de architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen.
  • Voor bepaalde werken van beperkte omvang waarvoor een vergunning verplicht is, mag u de aanvraag zelf indienen.
  • Sommige kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een vergunning.

 

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en wordt regelmatig aangepast. Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest zijn eigen codes en reglementen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente : http://www.ruimtelijkeordening.be/nl/beleid/wetgeving

Is een architect verplicht ?

Voor elke bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen.

Een architect zorgt zowel voor het concept/ontwerp als voor de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. De volledige opdracht van de architect wordt vastgelegd in het contract dat u met hem sluit. De architect zal voor zijn diensten een honorarium aanrekenen.

Als u geen architect aanstelt en dat wettelijk wel verplicht is, riskeert u te worden vervolgd. Bovendien loopt u ook een ander risico: als uw aannemer bepaalde werken niet goed uitgevoerd heeft, zult u hiervoor geen (volledige) schadevergoeding kunnen eisen als blijkt dat de verplichte controle door een architect deze schade had kunnen voorkomen.

Op welke premies heb ik recht ?

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren.

De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden: verbeteringspremies renovatiepremies premies voor energiebesparing premies voor renovatiewerken aan beschermde monumenten verhuistoelagen gratis verzekering gewaarborgd wonen (bij afsluiten van een hypothecaire lening) …

Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken …

Voor verdere inlichtingen over de toegekende steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij uw gewest.

Meer info ? http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/e-peilpremie-voor-energiezuinige-nieuwbouw.

Wat met de regelgeving rond waterzuivering ?

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit.

De “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” wil aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers, enz. Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond de woning.

Meer info ? https://www.vmm.be/water/bouwen

Wat is een EPB ?

Een EPB is een energie- en binnenklimaatstudie, die verplicht uitgevoerd wordt voor nieuwe woningen en voor grote verbouwingen. De studie heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning : isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

De EPB-eisen van de Europese Unie worden steeds strenger, wat betekent dat woningen steeds energiezuiniger zullen worden en minder gaan uitstoten. Dat betekent ook dat energiefacturen zullen dalen. Extra investeren in energiezuinige maatregelen is dus niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor uw portefeuille.
De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Zo'n nulenergiewoning vraagt zo weinig energie voor verwarming en de productie van sanitair warm water en die energie moet in zeer aanzienlijke mate ter plaatse of dichtbij geproduceerd worden uit hernieuwbare bronnen.

Meer info ? http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving.

Wat betekent het E-peil en het K-peil ?

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en haar vaste installaties in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. De waarde van het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de bezonning van het gebouw. Ook de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) in het gebouw beïnvloeden het E-peil.

Voor Vlaanderen bedraagt het maximale toegelaten E-peil E 60, en voor Wallonië E 80.


Het K-peil geeft de maximale waarde van de globale warmte-isolatie van de woning weer. Dat wordt beïnvloed door warmteverliezen via de buitenmuren, de daken, de vloeren en de vensters. Het maximale toegelaten K-peil hangt af van de datum van je bouwaanvraag of de melding van de bestemming van het gebouw.

Voor Vlaanderen bedraagt het maximale toegelaten K-peil K 40, voor Wallonië K35.

Verbouwen
Heeft gas nog nut ?

Een bedenking : net- of stadsverwarming is gekend in het buitenland. Hier in België hebben we enkele jaren geleden in Aalst en Verviers de laatste centrales afgebroken en we hebben in België bijna geen districtheating meer. En nu zouden we er plots naar willen terugkeren ?

Nog eentje : waarom zouden we in een toekomstige verkaveling nog een klassieke gasinfrastructuur leggen ? Wat als een techniek als de warmtepomp ervoor zal zorgen, dat bijvoorbeeld drie op vier gezinnen niet meer voor gas kiezen ?

BTW 6% ?

WIJZIGING sinds 01/01/2016 !!!

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %).

Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een woning, op voorwaarde dat die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen), die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. De werken dienen rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd te worden en de renovatiewerken moeten betrekking hebben op de woning zelf en tevens voldoen aan alle voorwaarden.

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6 % bij renovatie vindt u op de website van de FOD Financiën of in de brochure ‘Btw van 6 % voor de renovatie van uw woningen’.

U kunt ook steeds terecht bij uw btw-controlekantoor.

Overigens kunnen ook bepaalde verblijfsinstellingen (bijvoorbeeld erkende bejaardentehuizen) het verlaagde btw-tarief bij verbouwingswerken genieten.

Bestanden

Veelgestelde vragen

Vindt u hiernaast niet het antwoord dat u zocht?
Dan kunt u nog steeds hier uw persoonlijke vraag stellen!

Naam * :
Voornaam * :
Telefoon :
E-mail * :
Beschrijving :
Documenten toevoegen: